ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

DESIGNPOL.COM

O NAS

Właścicielem niniejszej strony internetowej dostępnej pod adresem internetowym www.designpol.com (dalej jako: „Strona” lub „Strona Internetowa”) jest spółka DESIGNPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Warszawska 12, 05-520 Konstancin-Jeziorna); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000898809; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5 000 zł; NIP: 1231493440; REGON: 388906777, adres poczty elektronicznej: hello@desingpol.com, numer telefonu kontaktowego: 698741084 (opłata za połączenie jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług) – dalej zwana „Właścicielem” lub „Administratorem”.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem naszej Strony Internetowej. Jesteśmy do Państwa dyspozycji!

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejsza Strona ma charakter informacyjny i umożliwia zapoznanie się z usługami Właściciela Strony. Strona pozwala także nawiązać kontakt z Właścicielem m. in. poprzez złożenie zapytania ofertowego za pomocą formularza kontaktowego. Na Stronie prowadzony może być także blog, którego przedmiotem będzie publikowanie artykułów branżowych lub innych aktualności na temat działalności Właściciela Strony, w tym oferowanych przez niego usługach. 

Wszelkie treści i artykuły, które są dostępne na Stronie, mają wyłącznie charakter informacyjny. Właściciel dokłada należytych starań, aby prezentowane na Stronie dane były aktualne i zgodne ze stanem rzeczywistym. 

Za pośrednictwem Strony Internetowej nie jest możliwe zawarcie umowy o świadczenie usług, co oznacza, że reklamy, cenniki, katalogi i inne informacje o usługach zamieszczone na Stronie nie powinny być traktowane jako oferta, a ewentualnie jako zaproszenie do zawarcia umowy. Zawarcie umowy może nastąpić na skutek zapytania skierowanego do Właściciela oraz po uzgodnieniu przez strony szczegółowych warunków takiej umowy – zawarcie i warunki takiej umowy uregulowane są jednak odrębną umową lub ogólnymi warunkami świadczenia usług przez Właściciela oraz mogą być przedmiotem indywidualnych ustaleń stron przed zawarciem umowy, prowadzonych na przykład drogą elektroniczną, telefonicznie lub osobiście w siedzibie Właściciela.

DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej jest Właściciel. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na Stronie Internetowej. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora na Stronie Internetowej, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na Stronie Internetowej plików Cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Strony Internetowej jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Strony Internetowej jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (np. korzystanie z niektórych usług elektronicznych Strony).

KORZYSTANIE ZE STRONY

Strona jest dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu. W ramach Strony Właściciel udostępnia informacje
o prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz o świadczonych przez siebie usługach.

Prawidłowe korzystanie ze Strony wymaga spełnienia poniższych wymagań technicznych:

 • Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
 • Dostęp do poczty elektronicznej.
 • Przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge.
 • Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768.
 • Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

Korzystanie ze Strony jest nieodpłatne. Korzystanie ze Strony winno odbywać się w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw Administratora, innych osób korzystających ze Strony oraz osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Strony. Zakazanie jest również dostarczanie treści o charakterze bezprawnym. Można w każdej chwili zrezygnować z korzystania ze Strony poprzez zamknięcie strony internetowej lub przeglądarki internetowej.  

Wszelkie informacje i dane przesyłane przez użytkowników za pośrednictwem Strony Internetowej powinny być rzetelne oraz zawierać prawdziwe informacje. Niedozwolone jest przesyłanie treści naruszających zasady netykiety oraz zawierających informacje obraźliwe i naruszające bezprawnie renomę Właściciela bądź też takie, które mogą wprowadzić w błąd Właściciela lub inne osoby. Użytkownikowi zabrania się wykorzystywania Strony Internetowej do rozpowszechniania niezamówionych informacji handlowych (spam).

Korzystanie ze Strony wiąże się ze standardowymi zagrożeniami występującymi w sieci Internet. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju złośliwe oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych użytkownika. Dla uniknięcia zagrożeń z tym związanych, Właściciel zaleca, aby każdy użytkownik zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, a także aktualizował na bieżąco przeglądarkę internetową oraz system operacyjny swojego urządzenia końcowego.

Możesz w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z korzystania ze Strony poprzez zamknięcie strony internetowej lub przeglądarki internetowej.

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt
z Właścicielem Strony:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: hello@desingpol.com; 
 • za pomocą formularza kontaktowego;
 • telefonicznie pod numerem: 698741084 (opłata za połączenie jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług);
 • pisemnie lub osobiście pod adresem: ul. Warszawska 12, 05-520 Konstancin-Jeziorna.


W opisie zgłoszenia prosimy podać (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia; oraz (2) dane kontaktowe zgłaszającego. Ustosunkujemy się do Państwa zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych.

USŁUGI ELEKTRONICZNE

Poza możliwością przeglądania informacji i innych ogólnodostępnych treści na Stronie Internetowej dostępna jest także usługa elektroniczna – formularz kontaktowy

Formularz kontaktowy pozwala przesłać zapytanie kontaktowe do Właściciela. Przesłanie zapytania nie rodzi po stronie użytkownika ani Właściciela Strony zobowiązań, stanowi jedynie sposób nawiązania kontaktu z Właścicielem Strony. 

Korzystanie z formularza kontaktowego rozpoczyna się z momentem rozpoczęcia jego wypełniania na Stronie – standardowo jest on dostępny w zakładce „Kontakt”. Przesłanie zapytania kontaktowego następuje z chwilą wykonania łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnieniu formularza kontaktowego danymi wskazanymi jako obowiązkowe i (2) kliknięciu na Stronie Internetowej po wypełnieniu formularza kontaktowego pola „Wyślij” (lub innego o podobnym brzmieniu) umieszczonego pod formularzem – do tej chwili istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W formularzu kontaktowym niezbędne jest podanie danych kontaktowych osoby wypełniającej formularz: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz treść wiadomości. 

Usługa elektroniczna formularz kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania zapytania kontaktowego przez użytkownika za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania formułowania zapytania kontaktowego za jego pośrednictwem.

PRAWA AUTORSKIE

Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Strony jako całości oraz treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jej ramach należą do Właściciela lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści jest dozwolone bez ograniczeń w zakresie własnego użytku osobistego. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści w innym zakresie wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Administratora lub innych uprawnionych podmiotów trzecich.

OPINIE O PRODUKTACH I USŁUGACH

Właściciel Strony nie umożliwia za jej pośrednictwem wystawiania ani dostępu do wystawionych przez jego klientów opinii lub rekomendacji o produktach i usługach.

Opinie mogą być udostępniane na zewnętrznych witrynach internetowych prowadzonych przez podmioty trzecie, w szczególności  katalogach firm lub zewnętrznych serwisach agregujących opinie. Dostępne w tych miejscach opinie wystawiane są zgodnie z regulaminami na nich obowiązującymi i bez ingerencji Właściciela Strony.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE NIELEGALNYCH TREŚCI

Nielegalne treści to informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, w tym do sprzedaży produktów lub świadczenia usług, nie są zgodne z prawem Unii Europejskiej lub z prawem jakiegokolwiek państwa członkowskiego, które jest zgodne z prawem Unii Europejskiej, niezależnie od konkretnego przedmiotu lub charakteru tego prawa (dalej jako: „Nielegalne treści”). 

Regulacja dotycząca nielegalnych treści zawarta jest między innymi w akcie o usługach – rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych) (Dz.U. L 277 z 27.10.2022, s. 1–102) (dalej: „Akt o usługach cyfrowych”).

Niniejszy punkt regulaminu zawiera postanowienia wynikające z Aktu o usługach cyfrowych w zakresie dotyczącym Strony Internetowej i jej Właściciela. Korzystający ze Strony co do zasady nie jest zobowiązany do dostarczania treści podczas korzystania z niej. Korzystający ze Strony może mieć natomiast możliwość podania treści podczas uzupełniania formularza kontaktowego, czy dodania komentarza na Stronie korzystając z narzędzi udostępnionych w tym celu przez Właściciela. W każdym wypadku dostarczania treści przez korzystającego ze Strony jest on zobowiązany do przestrzegania zasad zawartych w regulaminie.

PUNKT KONTAKTOWY – Właściciel wyznacza adres poczty elektronicznej hello@desingpol.com jako pojedynczy punkt kontaktowy. Punkt kontaktowy umożliwia bezpośrednią komunikację Właściciela z organami państw członkowskich, Komisją Europejską i Radą Usług Cyfrowych oraz jednocześnie umożliwia odbiorcom usługi (w tym korzystającym ze Strony) bezpośrednią, szybką i przyjazną komunikację z Właścicielem drogą elektroniczną, na potrzeby stosowania Aktu o usługach cyfrowych. Właściciel wskazuje język polski oraz język angielski do celów komunikacji z jego punktem kontaktowym.

Procedura zgłaszania Nielegalnych treści i działania zgodnie z art. 16 Aktu o usługach cyfrowych:

 1. Na adres poczty elektronicznej hello@desingpol.com dowolna osoba lub dowolny podmiot może zgłosić Właścicielowi obecność określonych informacji, które dana osoba lub dany podmiot uważają za Nielegalne treści.
 2. Zgłoszenie powinno być wystarczająco precyzyjne i odpowiednio uzasadnione. W tym celu Właściciel umożliwia i ułatwia dokonywanie na podany wyżej adres poczty elektronicznej zgłoszeń zawierających poniższe elementy: (1) wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają, że zgłaszane informacje stanowią Nielegalne treści; (2) jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację Nielegalnych treści, stosownie do rodzaju treści i konkretnego rodzaju usługi; (3) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE; oraz (4) oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.
 3. Zgłoszenie, o którym mowa powyżej, uznaje się za dające podstawę do uzyskania faktycznej wiedzy lub wiadomości do celów art. 6 Aktu o usługach cyfrowych w odniesieniu do informacji, której dotyczy, jeżeli umożliwia Właścicielowi działającemu z należytą starannością stwierdzenie – bez szczegółowej analizy prawnej – nielegalnego charakteru danej działalności lub informacji.
 4. Jeżeli zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe osoby lub podmiotu, które dokonały zgłoszenia, Właściciel bez zbędnej zwłoki przesyła takiej osobie lub takiemu podmiotowi potwierdzenie otrzymania zgłoszenia. Właściciel powiadamia także bez zbędnej zwłoki taką osobę lub taki podmiot o swojej decyzji w odniesieniu do informacji, których dotyczy zgłoszenie, przekazując informacje na temat możliwości odwołania się od podjętej decyzji.
 5. Właściciel rozpatruje wszystkie zgłoszenia, które otrzymuje w ramach mechanizmu, o których mowa powyżej, oraz podejmuje decyzje w odniesieniu do informacji, których dotyczą zgłoszenia, w sposób terminowy, niearbitralny i obiektywny oraz z zachowaniem należytej staranności. Jeżeli na potrzeby takiego rozpatrywania lub podejmowania decyzji Właściciel korzysta ze zautomatyzowanych środków, uwzględnia informacje na ten temat w powiadomieniu, o którym mowa poprzednim punkcie.

Informacja na temat ograniczeń, które Właściciel nakłada w związku z korzystaniem ze Strony, w odniesieniu do treści przekazywanych przez korzystających ze Strony:

 1. Korzystającego ze Strony obowiązują następujące zasady w przypadku dostarczania jakichkolwiek treści w ramach Strony:  
  1. obowiązek korzystania ze Strony, w tym zamieszczania treści (np. w ramach formularzy na Stronie), zgodnie z jej przeznaczeniem, niniejszym regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Właściciela oraz osób trzecich;
  2. obowiązek wprowadzania treści zgodnych ze stanem faktycznym oraz w sposób niewprowadzający w błąd;
  3. zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w tym zakaz dostarczania Nielegalnych treści; 
  4. zakaz przesyłania niezamówionych informacji handlowych (spam) za pośrednictwem Strony;
  5. zakaz dostarczania treści naruszających powszechnie przyjęte zasady netykiety, w tym zawierających treści wulgarne lub obraźliwe;
  6. obowiązek posiadania – w przypadku, gdy jest to konieczne – wszelkich wymaganych praw i zezwoleń do dostarczania takich treści na Stronie, w szczególności praw autorskich lub wymaganych licencji, zezwoleń i zgód na ich wykorzystywanie, rozpowszechnianie, udostępnianie, lub publikację, zwłaszcza prawa publikowania i rozpowszechniania na Stronie (gdy jest to konieczne) oraz prawo do wykorzystania i rozpowszechniania wizerunku bądź danych osobowych w przypadku treści, które obejmują wizerunek lub dane osobowe osób trzecich.
  7. obowiązek korzystania ze Strony w sposób nie stwarzający zagrożenia bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego Właściciela, Strony lub osób trzecich.
 2. Właściciel zastrzega sobie prawo moderowania treści dostarczanych przez korzystających ze Strony. Moderowanie odbywa się w dobrej wierze i z należytą starannością oraz z własnej inicjatywy Właściciela lub na otrzymane zgłoszenie w celu wykrycia, identyfikacji i usunięcia Nielegalnych treści lub innych treści niezgodnych z regulaminem lub uniemożliwienia do nich dostępu lub podejmowania niezbędnych środków, aby spełnić wymogi prawa Unii Europejskiej i prawa krajowego zgodnego z prawem Unii Europejskiej, w tym wymogi określone w Akcie o usługach cyfrowych, bądź też wymogi zawarte w regulaminie. 
 3. Proces moderowania może odbywać się ręcznie przez człowieka lub opierać się na zautomatyzowanych lub częściowo zautomatyzowanych narzędziach ułatwiających Właścicielowi identyfikację Nielegalnych treści lub innych treści niezgodnych z regulaminem. Po zidentyfikowaniu takich treści Właściciel podejmuje decyzję co do ewentualnego usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do treści lub w inny sposób ogranicza ich widoczność lub podejmuje inne działania, które uzna za konieczne (np. kontaktuje się z autorem celem wyjaśnienia zastrzeżeń i zmiany treści). Właściciel w sposób jasny i łatwo zrozumiały poinformuje osobę, która dostarczyła treści (w razie posiadania jej danych kontaktowych) o swojej decyzji, powodach jej podjęcia oraz dostępnych możliwościach odwołania się od tej decyzji.
 4. Właściciel realizując swoje prawa i obowiązki z Aktu o usługach cyfrowych zobowiązany jest działać z należytą starannością, w sposób obiektywny i proporcjonalny oraz z należytym uwzględnieniem praw i prawnie uzasadnionych interesów wszystkich zaangażowanych stron, w tym odbiorców usługi, w szczególności z uwzględnieniem praw zapisanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, takich jak wolność wypowiedzi, wolność i pluralizm mediów i inne prawa podstawowe i wolności.

Wszelkie uwagi, skargi, reklamacje, odwołania lub zastrzeżenia dotyczące decyzji lub innych działań lub brak działań podjętych przez Właściciela na podstawie otrzymanego zgłoszenia lub decyzji Właściciela podjętej zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu mogą być zgłaszane w trybie analogicznym do procedury reklamacyjnej wskazanej wyżej w regulaminie w części dot. korzystania ze Strony. Korzystanie z tej procedury jest bezpłatne i umożliwia składanie skarg w sposób elektroniczny na podany adres poczty elektronicznej. Skorzystanie z procedury zgłaszania i rozpatrywania skarg pozostaje bez uszczerbku dla prawa danej osoby lub podmiotu do wszczęcia postępowania przed sądem oraz nie narusza jego innych praw.

Właściciel rozpatruje wszelkie uwagi, skargi, reklamacje, odwołania lub zastrzeżenia dotyczące decyzji lub innych działań lub brak działań podjętych przez Właściciela na podstawie otrzymanego zgłoszenia lub podjętej decyzji w sposób terminowy, niedyskryminujący, obiektywny i niearbitralny. Jeżeli skarga lub inne zgłoszenie zawiera wystarczające powody, aby Właściciel uznał, że jego decyzja o niepodejmowania działań w odpowiedzi na zgłoszenie jest nieuzasadniona lub że informacje, których dotyczy skarga, nie są nielegalne i niezgodne z regulaminem, lub zawiera informacje wskazujące, że działanie skarżącego nie uzasadnia podjętego środka, Właściciel bez zbędnej zwłoki uchyla lub zmienia swoją decyzję co do ewentualnego usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do treści lub w inny sposób ograniczenia ich widoczności lub podejmuje inne działania, które uzna za konieczne.

Osoby lub podmioty, które dokonały zgłoszenia Nielegalnych treści, do których skierowane są decyzje Właściciela dotyczące Nielegalnych treści lub treści niezgodnych z regulaminem, mają prawo wyboru dowolnego organu pozasądowego rozstrzygania sporów certyfikowanego przez koordynatora ds. usług cyfrowych państwa członkowskiego w celu rozstrzygnięcia sporów dotyczących tych decyzji, w tym w odniesieniu do skarg, które nie zostały rozstrzygnięte w ramach wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg Właściciela.

ODESŁANIA

Strona może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z regulaminem i polityką prywatności tam ustaloną. Niniejszy regulamin dotyczy tylko niniejszej Strony.

KONTAKT Z NAMI

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt
z Właścicielem Strony: 

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: hello@desingpol.com; 
 • za pomocą formularza kontaktowego
 • telefonicznie pod numerem: 698741084 (opłata za połączenie jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług);
 • pisemnie lub osobiście pod adresem: ul. Warszawska 12, 05-520 Konstancin-Jeziorna.