POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ
www.designpol.com

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza polityka prywatności Strony Internetowej ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona
źródłem obowiązków dla osób korzystających ze Strony Internetowej. Polityka prywatności zawiera przede
wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych gromadzonych przez Administratora na Stronie
Internetowej, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane
dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na Stronie Internetowej plików Cookies i podobnych
technologii oraz narzędzi analitycznych.

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony Internetowej jest DESIGNPOL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej (adres siedziby i adres do
doręczeń: ul. Warszawska 12, 05-520 Konstancin-Jeziorna); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000898809; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest
dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5 000 zł; NIP: 1231493440; REGON: 388906777, adres
poczty elektronicznej: hello@desingpol.com, numer telefonu kontaktowego: 698741084 – zwana dalej
„Administratorem” i będąca jednocześnie Właścicielem Strony Internetowej.

Dane osobowe na Stronie Internetowej przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.

Korzystanie ze Strony Internetowej jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych
przez korzystającego ze Strony Internetowej użytkownika jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że niepodanie przez
użytkownika określonych danych wymaganych dla skorzystania z określonej funkcjonalności Strony – może
skutkować brakiem możliwości skorzystania z tejże funkcjonalności (np. formularza kontaktowego). Podanie
danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce
skorzystać z określonej funkcjonalności udostępnianej na Stronie przez Administratora, to jest zobowiązana do
podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do skorzystania z funkcjonalności
Strony wskazany jest przez Administratora na Stronie Internetowej (np. przed wypełnieniem formularza
kontaktowego).

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez
niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane
są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i
niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w
stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób,
których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w
sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed
niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub
uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób
fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki
techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem RODO i aby móc to
wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki
techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych
przesyłanych drogą elektroniczną. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą
literą należy rozumieć zgodnie z ich znaczeniem wynikającym z niniejszego dokumentu.

PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie,
w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2)
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest
niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub
przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy
lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w
szczególności wtedy, gdy ta osoba jest dzieckiem.
Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej
z podstaw wskazanych powyżej. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych użytkowników Strony
Internetowej przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do
danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ
Każdorazowo cel, podstawa i okres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika
z działań podejmowanych przez danego użytkownika na Stronie Internetowej.
Administrator może przetwarzać dane osobowe na Stronie Internetowej w następujących celach, na
następujących podstawach oraz przez okres zgodnie z poniższą tabelą:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania danych

Korzystanie z usług
elektronicznych
udostępnianych przez
Administratora na
Stronie Internetowej

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia
RODO (wykonanie umowy) –
przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą, lub do
podjęcia działań na żądanie osoby,
której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy, takich jak np. udzielenie
odpowiedzi na zapytanie przesłane
przez użytkownika za pośrednictwem
formularza kontaktowego

Dane są przechowywane przez okres
niezbędny do wykonania, rozwiązania
lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej
umowy z Administratorem, np. przez
czas potrzebny do udzielenia
użytkownikowi odpowiedzi na zapytanie
przesłane formularzem kontaktowym.

Marketing
bezpośredni

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia
RODO (prawnie uzasadniony interes
administratora) – przetwarzanie jest
niezbędne do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów
Administratora – polegających na
dbaniu o interesy i dobry wizerunek
Administratora oraz dążeniu do
świadczenia usług

Dane są przechowywane przez okres
istnienia prawnie uzasadnionego
interesu realizowanego przez
Administratora, nie dłużej jednak niż
przez okres przedawnienia roszczeń w
stosunku do osoby, której dane dotyczą,
z tytułu prowadzonej przez
Administratora działalności
gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w
szczególności Kodeksu cywilnego
(podstawowy termin przedawnienia dla
roszczeń związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej wynosi trzy
lata).
Administrator nie może przetwarzać
danych w celu marketingu
bezpośredniego w przypadku wyrażenia
skutecznego sprzeciwu w tym zakresie
przez osobę, której dane dotyczą.

Marketing

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia
RODO (zgoda) – osoba, której dane
dotyczą wyraziła zgodę na
przetwarzanie swoich danych
osobowych w celach marketingowych
przez Administratora

Dane przechowywane są do momentu
wycofania zgody przez osobę, której
dane dotyczą na dalsze przetwarzanie
jej danych w tym celu.

Ustalenie,
dochodzenie lub
obrona roszczeń jakie
może podnosić
Administrator lub
jakie mogą być
podnoszone wobec
Administratora

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia
RODO – przetwarzanie jest niezbędne
do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów
Administratora – polegających na
ustaleniu, dochodzeniu lub obronie
roszczeń jakie może podnosić
Administrator lub jakie mogą być
podnoszone wobec Administratora

Dane są przechowywane przez okres
istnienia prawnie uzasadnionego
interesu realizowanego przez
Administratora, nie dłużej jednak niż
przez okres przedawnienia roszczeń w
stosunku do osoby, której dane dotyczą,
z tytułu prowadzonej przez
Administratora działalności
gospodarczej. Okres przedawnienia
określają przepisy prawa, w
szczególności Kodeksu cywilnego
(podstawowy termin przedawnienia dla
roszczeń, jakie mogą być podnoszone
wobec Administratora wynosi sześć lat)..

Korzystanie ze Strony
Internetowej i
zapewnienie jej
prawidłowego
działania

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia
RODO (prawnie uzasadniony interes
administratora) – przetwarzanie jest
niezbędne do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów
Administratora – polegających na
prowadzeniu i utrzymaniu Strony
Internetowej

Dane są przechowywane przez okres
istnienia prawnie uzasadnionego
interesu realizowanego przez
Administratora, nie dłużej jednak niż
przez okres przedawnienia roszczeń
Administratora w stosunku do osoby,
której dane dotyczą, z tytułu
prowadzonej przez Administratora
działalności gospodarczej. Okres
przedawnienia określają przepisy
prawa, w szczególności Kodeksu
cywilnego (podstawowy termin
przedawnienia dla roszczeń związanych
z prowadzeniem działalności
gospodarczej wynosi trzy lata).

Prowadzenie statystyk
i analiza ruchu na
Stronie Internetowej

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia
RODO (prawnie uzasadniony interes
administratora) – przetwarzanie jest
niezbędne do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów
Administratora – polegających na prowadzeniu statystyk i analizie ruchu
na Stronie Internetowej celem poprawy
funkcjonowania Strony Internetowej

Dane są przechowywane przez okres
istnienia prawnie uzasadnionego
interesu realizowanego przez
Administratora, nie dłużej jednak niż
przez okres przedawnienia roszczeń
Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu
prowadzonej przez Administratora
działalności gospodarczej. Okres
przedawnienia określają przepisy
prawa, w szczególności Kodeksu
cywilnego (podstawowy termin
przedawnienia dla roszczeń związanych
z prowadzeniem działalności
gospodarczej wynosi trzy lata).

ODBIORCY DANYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ

Dla prawidłowego funkcjonowania Strony Internetowej konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług
podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania). Administrator korzysta wyłącznie z usług
takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich
środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i
chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego, przy czym Administrator
zapewnia, że w takim przypadku odbywać się to będzie w stosunku do państwa zapewniającego odpowiedni
stopień ochrony – zgodny z Rozporządzeniem RODO, a w przypadku innych państw, że przekazanie odbywać się
będzie na podstawie standardowych klauzul ochrony danych. Administrator zapewnia, że osoba, której dane
dotyczą ma możliwość uzyskania kopii swoich danych. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe jedynie
w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z
niniejszą polityką prywatności.

Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w
polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy
jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do
jego zrealizowania.

Dane osobowe użytkowników Strony Internetowej mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub
kategoriom odbiorców:

 • dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz
  organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym jego
  Strony Internetowej oraz usług elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania
  komputerowego do prowadzenia Strony Internetowej, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz
  dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) –
  Administrator udostępnia zebrane dane osobowe użytkownika wybranemu dostawcy działającemu na
  jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu
  przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
 • dostawcy usług prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie prawne lub
  doradcze (w szczególności kancelaria prawna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe
  użytkownika wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie
  w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych
  zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
 • dostawcy umieszczonych na Stronie Internetowej wtyczek społecznościowych, skryptów oraz innych
  podobnych narzędzi umożliwiających przeglądarce osoby odwiedzającej Stronę Internetową
  pobieranie treści od dostawców wspomnianych wtyczek (np. logowanie za pomocą danych
  logowania do serwisu społecznościowego) i przekazywanie w tym celu tym dostawcom danych
  osobowych osoby odwiedzającej, w tym również:
 • Facebook Ireland Ltd. – Administrator korzysta na Stronie Internetowej z wtyczek społecznościowych serwisu Facebook (np. przycisk Lubię to!, Udostępnij) i w związku z tym gromadzi i udostępnia dane osobowe użytkownika korzystającego ze Strony Internetowej do Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) w zakresie i zgodnie z zasadami prywatności dostępnymi tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/ (dane te obejmują informacje o działaniach na Stronie Internetowej – w tym informacje o urządzeniu, odwiedzanych witrynach, wyświetlanych reklamach oraz sposobie korzystania z usług – niezależnie od tego, czy użytkownik ma konto na Facebooku i czy jest zalogowany do Facebooka).

PROFILOWANIE

Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz –
przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i
przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze,
Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.

Administrator może korzystać na Stronie Internetowej z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale
decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia
umowy czy też możliwości korzystania z usług elektronicznych na Stronie Internetowej. Efektem korzystania z
profilowania na Stronie Internetowej może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu
rabatowego, przypomnienie o niedokończonych działaniach na Stronie, przesłanie propozycji usługi, która może
odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w
porównaniu do standardowej oferty Administratora. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie
decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu czy też oferty Administratora.

Profilowanie na Stronie Internetowej polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby
na Stronie, np. poprzez analizę dotychczasowej historii aktywności na Stronie Internetowej. Warunkiem takiego
profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie
przesłać np. kod rabatowy lub ofertę.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w
podobny sposób istotnie na nią wpływa.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma
prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo
do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania
wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora
na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to
ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora,
ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia
RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w
Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych
opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes
administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie
wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych
podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub
podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby
marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw
wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania,
w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się
z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres
Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności.

COOKIES NA STRONIE INTERNETOWEJ I ANALITYKA

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez
serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Stronę Internetową (np. na dysku twardym komputera,
laptopa, czy też na karcie pamięci smartfonu – w zależności, z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający naszą
Stronę Internetową). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć
m. in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Pliki Cookies, które mogą być wysyłane przez Stronę Internetową można podzielić na różne rodzaje, według
następujących kryteriów:

Ze względu na ich dostawcę:

1) własne (tworzone przez
Stronę Internetową
Administratora) oraz

2) należące do
osób/podmiotów trzecich
(innych niż Administrator)

Ze względu na ich okres
przechowywania na urządzeniu
osoby odwiedzającej Stronę
Internetową:

1) sesyjne (przechowywane do
czasu opuszczenia Strony
Internetowej lub wyłączenia
przeglądarki internetowej)
oraz

2) stałe (przechowywane przez
określony czas, zdefiniowany
przez parametry każdego pliku
lub do czasu ręcznego
usunięcia)

Ze względu na cel ich stosowania:

1) niezbędne (umożliwiające
prawidłowe funkcjonowanie
Strony Internetowej),

2) funkcjonalne/preferencyjne
(umożliwiające dostosowanie
Strony Internetowej do
preferencji osoby odwiedzającej
stronę),

3) analityczne i wydajnościowe
(gromadzące informacje o
sposobie korzystania ze Strony
Internetowej),

 

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze
Strony Internetowej w następujących konkretnych celach:

Cele stosowania plików Cookies
na Stronie Internetowej
Administratora

 • zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy i ankiet (pliki Cookies
  niezbędne lub/i funkcjonalne/preferencyjne)
 • dostosowywania zawartości Strony Internetowej do indywidualnych
  preferencji użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki,
  układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze Strony Internetowej (pliki
  Cookies funkcjonalne/preferencyjne)
 • korzystania ze Strony Internetowej (pliki Cookies analityczne i wydajnościowe)

 • wyświetlania i renderowania reklam, ograniczania liczby wyświetleń reklam
  oraz ignorowania reklam, których użytkownik nie chce oglądać, mierzenia
  skuteczności reklam, a także personalizacji reklam, to jest badania cech
  zachowania osób odwiedzających Stronę Internetową poprzez anonimową
  analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach,
  słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam
  dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy
  odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google
  Ireland Ltd. oraz Facebook Ireland Ltd. (pliki Cookies marketingowe,
  reklamowe i społecznościowe)

 

Sprawdzenie w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, jakie pliki Cookies (w tym okres
funkcjonowania plików Cookies oraz ich dostawca) są wysyłane w danej chwili przez Stronę Internetową, jest
możliwe w następujący sposób:

W przeglądarce Chrome:

(1) w pasku adresu kliknij w
ikonkę kłódki po lewej stronie,

(2) przejdź do zakładki „Pliki
cookie”.

W przeglądarce Firefox:

(1) w pasku adresu kliknij w ikonkę
tarczy po lewej stronie,

(2) przejdź do
zakładki „Dopuszczone” lub
„Zablokowane”,

(3) kliknij pole
„Ciasteczka śledzące między
witrynami”, „Elementy śledzące
serwisów społecznościowych” lub
„Treści z elementami śledzącymi”

W przeglądarce Internet Explorer:

(1) kliknij menu „Narzędzia”,

(2)przejdź do zakładki „Opcje
internetowe”,

(3) przejdź do
zakładki „Ogólne”,

(4) przejdź do
zakładki „Ustawienia”,

(5) kliknij
pole „Wyświetl pliki”

W przeglądarce Opera:

(1) w pasku adresu kliknij w
ikonkę kłódki po lewej stronie,

(2) przejdź do zakładki „Pliki
cookie”.

w przeglądarce Safari:


(1) kliknij menu „Preferencje”,

(2) przejdź do zakładki „Prywatność”,

(3) kliknij w pole „Zarządzaj danymi
witryn”

Niezależnie od przeglądarki, za
pomocą narzędzi dostępnych np.
na stronie:


https://www.cookiemetrix.com/
lub: https://www.cookie-
checker.com/

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie
plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień
własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie
wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na
niektóre funkcjonalności Strony Internetowej.

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na
korzystanie
z plików Cookies przez naszą Stronę Internetową – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona
poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących
plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych
dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany
link):
w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Firefox
w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Opera
w przeglądarce Safari
w przeglądarce Microsoft Edge

Administrator może korzystać na Stronie Internetowej z usług Google Analytics, Universal Analytics
dostarczanych przez firmę Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Usługi te
pomagają Administratorowi prowadzić statystyki i analizować ruch na Stronie Internetowej. Gromadzone dane
przetwarzane są w ramach powyższych usług do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Stroną
Internetową i analizie ruchu na Stronie Internetowej. Dane te mają charakter zbiorczy. Administrator korzystając
z powyższych usług na Stronie Internetowej gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania
odwiedzających Stronę Internetową oraz sposób ich zachowania na Stronie Internetowej, informacje na temat
urządzeń
i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek,
płeć) i zainteresowania.

Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania do Google Analytics informacji o jej
aktywności na Stronie Internetowej – w tym celu można na przykład zainstalować dodatek do przeglądarki
udostępniany przez firmę Google Ireland Ltd. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

W związku z możliwością korzystania przez Administratora na Stronie Internetowej z usług reklamowych i
analitycznych dostarczanych przez Google Irelantd Ltd., Administrator wskazuje, że pełna informacja o zasadach
przetwarzania danych osób odwiedzających Stronę Internetową (w tym informacji zapisanych w plikach
Cookies) przez Google Ireland Ltd. znajduje się w polityce prywatności usług Google dostępnej pod adresem
internetowym: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Strona Internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia, by po
przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności
dotyczy bowiem tylko niniejszej Strony Internetowej Administratora oraz danych osobowych przetwarzanych w
związku z jej używaniem.